Lập trình Web với PHP & MySQL

 • (0 Đánh giá)
Miễn phí Vào học ngay

Bạn sẽ học được gì

 • Trình bày được các các mô hình lập trình mạng cơ bản. Liệt kê được công cụ lập trình web.
 • Trình bày được các kiến thức về ngôn ngữ kịch bản JavaScript như các cú pháp, kiểu dữ liệu, các toán tử, phép toán, các câu lệnh rẽ nhánh.
 • Trình bày được các kiến thức về ngôn ngữ PHP như các kiểu dữ liệu, các toán tử, các lệnh điều khiển, hàm, mảng, Form, lập trình hướng đối tượng trong PHP.
 • Trình bày được các kiến thức cơ bản về CSDL My SQL, các lệnh thao tác với dữ liệu trong My SQL.
 • Vận dụng được kiến thức về JavaScript, PHP, My SQL để xây dựng nên ứng dụng chạy trên nền web.
 • Phối hợp được với các thành viên trong nhóm và hoàn thành các bài tập, nhiệm vụ.
 • Trình bày được ý kiến cá nhân; Sử dụng được các công cụ hỗ trợ khi trình bày.

 

Giới thiệu khóa học

Chào mừng bạn đến với khóa học!


Người học có kiến thức tổng quan về lập trình web, ngôn ngữ kịch bản JavaScript, ngôn ngữ PHP và My SQL trong lập trình Web.

Vận dụng được các kiến thức tổng quan về lập trình web, ngôn ngữ kịch bản JavaScript, ngôn ngữ PHP và My SQL trong lập trình Web để phân tích, thiết kế được ứng dụng chạy trên web.

Có năng lực giải quyết vấn đề, năng lực làm việc nhóm, cá nhân.

Thấy được ý nghĩa, vai trò của việc xây dựng các ứng dụng trên web trong cuộc sống.

Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động và sáng tạo.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Tổng quan về lập trình web Học thử
 • Bài 2: Công cụ và môi trường cài đặt Học thử
 • Bài 3: Các mô hình lập trình mạng Học thử
 • Bài 4: Giới thiệu
 • Bài 5: Sử dụng JavaScript
 • Bài 6: Các kiểu dữ liệu trong JavaScript
 • Bài 7: Biến trong JavaScript
 • Bài 8: Các toán tử trong JavaScript
 • Bài 9: Làm việc với biến và biểu thức
 • Bài 10: Các cấu trúc điều khiển dữ liệu trong JavaScript
 • Bài 11: Hàm và đối tựợng
 • Bài 12: Xử lý Form và các sự kiện cho các phần tử trên Form với JavaScript
 • Bài 13: Tổng quan
 • Bài 14: Các kiểu dữ liệu cơ sở
 • Bài 15: Các toán tử và lệnh điều khiển
 • Bài 16: Xây dựng phương thức (hàm) và xử lý lỗi
 • Bài 17: Sử dụng hàm của PHP
 • Bài 18: Mảng cơ bản
 • Bài 19: Form và các điều khiển cơ sở
 • Bài 20: Lập trình hướng đối tượng cơ bản
 • Bài 21: Tổng quan về CSDL MySQL
 • Bài 22: Các lệnh thao tác với dữ liệu trong MySQL
 • Bài 23: Kết hợp PHP & MySQL
 • Bài 24: Tổng quan về Hosting
 • Bài 25: Đăng ký - Thiết lập và cấu hình Host
 • Bài 26: Đưa web và CSDL lên Host

Thông tin giảng viên

Chu Vĩnh Quyên
236 Học viên 14 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%